x Plas y Brenin | Job Opportunities In The Outdoors
01690 720214

Job Opportunities

  1. Apprentice Customer Service Advisor
  2. Ymgynghorwr Gwasanaeth Cwsmer Ar Brentisiaeth

APPRENTICE CUSTOMER SERVICE ADVISOR
(Reception & aDMINISTRATION)

This is a residential* 12 month Apprenticeship Scheme focussed on customer service, administration and the running of an outdoor facility underpinned by NVQ Level 2 training in Customer Service

*Non-residential Apprenticeships Considered

You must be aged 21 years or over with a full driving licence

You will be paid the apprenticeship rate with benefits and opportunities (there will be deductions for residential accommodation and food)

What are we about?

The National Mountain Sports Centre is offering eight individuals a great apprenticeship opportunity for 12 months to develop their experience of centre and facility operations by joining our scheme at Plas y Brenin in Snowdonia.

We are looking at two starting points, four apprentices in April and four at the end of July 2018.

The National Centre is a busy, vibrant place that offers the very best in training, development and assessment across a broad range of adventure sports. It hosts conferences and events and welcomes elite sports teams who use Plas y Brenin as an ideal training base. We are in an unrivalled destination and every year welcome a broad range of customers - from those who simply want to improve their own skills to enjoy the outdoors to individuals who work professionally in the outdoor sector, both home and abroad.

We aspire to offer an exceptional customer experience - from the meet and greet on arrival to the fitting out of kit in our extensive stores. It's not simply about providing world class instruction. Two essential activities are reception cover and night duties and it is these two roles that are the main focus of the scheme. Training will be provided for all duties and responsibilities that you will undertake at the Centre.

Plas y Brenin is a 24 hour, 7 day operation and that means working all the shifts including evenings, night work and weekends. This is a full time average 36 hours per week role, organised on a rota basis. Additionally there will be the opportunity to take on paid shifts around the Centre, in the kitchen, on the bar, working with the domestic team, assisting in stores, driving and helping out generally wherever the need arises. The training scheme is therefore ideal for someone who wants exposure to a busy centre and who is interested in customer service and the general running of an outdoor centre.

This scheme is not an instructor development programme - although you will get to know the instructional team and you will have every chance to observe, experience and join in pre-planned courses and events. Given you will be based at the centre, no doubt there are endless opportunities for adventures after work.

What will you be doing whilst working for us?

You will interact with the public - from responding to telephone queries to checking people in on arrival. Working on a shift rota that will include regular weekends, you will be part of a customer services team that is the natural 'go to' point for both our centre users as well as members of the public contacting us to find out more. We therefore need someone that can speak with ease about what we do (you will receive training) and have the ability to respond to a wide range of enquiries, requests and concerns. Most importantly you will be an ambassador for our organisation, the public face, first point of contact. You will be undertaking a Level 2 NVQ in Customer Service during your 12 month Apprenticeship. We offer a significant and exciting environment in which you will learn new skills with every opportunity (with mentoring support) to reach your potential.

What we are looking for from you working in this unique environment at the National Centre.

The job description provides the full list of what you might expect to be doing but in summary you will be totally customer orientated in all that you do, you will need to be computer literate, especially in the use of Microsoft Office (Word & Excel) and you will be comfortable with undertaking essential administrative procedures.

We need you to use your initiative and solve problems. You will be good at listening; you will be friendly and personable, good with your team mates and prepared to go that extra mile when the moment calls for it. You will be committed to what we are trying to achieve.

We need you to drive and transport our customers and this means to use our vehicles you have to be 21 years of age, having passed your driving test and hold a current driving licence.

The position is subject to an enhanced disclosure check.

Interested in applying?

Send your CV and a covering letter of application explaining what skills you have, and why you want to be one of our Apprentice Customer Service Advisors to

Closing date for applications: Friday 16th March 2018

Interview dates: Tuesday 27th March and Thursday 29th March 2018
YMGYNGHORWR GWASANAETH CWSMER AR BRENTISIAETH
(GWEINYDDIAETH & DERBYNFA)

Dyma gynllun prentisiaeth preswyl* dros gyfnod o 12 mis, gan ganolbwyntio ar wasanaeth cwsmeriaid, gweinyddiaeth a rhedeg y ganolfan awyr agored sydd wedi'i gyfnerthu gan hyfforddiant NVQ Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmer.

*Bydd ceisiadau dibreswyl hefyd yn cael eu hystyried

Bydd angen i chi fod dros 21 mlwydd oed gyda thrwydded yrru llawn

Mi fyddwch yn derbyn tâl ar raddfa prentisiaeth yn ogystal â buddion a chyfleoedd (mi fydd didyniadau ar gyfer llety preswyl a bwyd)

Beth sydd gennym i’w gynnig?

Mae’r Ganolfan Fynydd Genedlaethol yn cynnig cyfle prentisiaeth gwych i wyth unigolyn dros 12 mis i ddatblygu eu profiad o weithio mewn canolfan awyr agored drwy ymuno â’r cynllun ym Mhlas y Brenin, Eryri.

Rydym yn ystyried dau bryd cychwyn, pedwar prentis ym mis Ebrill a phedwar prentis ar ddiwedd Gorffennaf 2018.

Mae Plas y Brenin yn ganolfan prysur a bywiog sy’n cynnig yr hyfforddiant, datblygiad a’r asesiadau orau dros ystod eang o chwaraeon antur. Mae’n cynnal cynadleddau a digwyddiadau, ac yn croesawu timau chwaraeon elitaidd sy’n defnyddio’r ganolfan fel eu man hyfforddi. Rydym mewn lleoliad unigryw a phob blwyddyn, rydym yn croesawu gwahanol gwsmeriaid - o’r rhai sy’n awyddus i wella eu sgiliau personol, i unigolion proffesiynol sy’n gweithio yn y maes awyr agored.

Rydym yn ymgeisio i gynnig profiad cwsmer eithriadol - o’r cyfarfod a’r croesawu ar gyrhaeddiad, i osod a threfnu’r gwahanol offer yn ein storfa. Mae mwy i’r ganolfan na darparu’r hyfforddiant orau. Mae dwy ddyletswydd hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant y ganolfan, sef gweithio wrth y dderbynfa a dyletswyddau yn ystod y nos. Bydd y cynllun prentisiaeth yn canolbwyntio ar y ddwy ddyletswydd yma a bydd hyfforddiant llawn yn cael ei gynnig.

Mae Plas y Brenin yn gweithredu dros 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ac felly golygai hyn weithio ar nosweithiau, penwythnosau ac yn ystod y nos. Mae hwn yn swydd llawn amser, 36 awr yr wythnos ar gyfartaledd, wedi’i drefnu ar sail rota. Yn ogystal, bydd cyfle i weithio ambell sifft ychwanegol gyda thâl, gan gynnwys gweithio yn y gegin a’r bar, gweithio gyda’r tîm glanhau, helpu yn y storfa, gyrru a chludo, ac unrhyw waith arall o ddydd i ddydd. Mae’r cynllun hyfforddiant felly yn gyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau profiad o weithio mewn canolfan brysur, ac â diddordeb mewn gwasanaeth cwsmer.

Nid yw’r cynllun yma yn gynllun datblygu hyfforddwyr, er mi fyddwch yn dod i adnabod yr hyfforddwyr a chael y cyfle i arsylwi ac ymuno mewn ambell i gwrs neu ddigwyddiad. Heb amheuaeth, bydd digon o gyfleoedd i chi fynd ar wahanol anturiaethau ar ôl eich gwaith

Beth fyddwch chi’n ei wneud wrth weithio gyda ni?

Mi fyddwch yn cyfathrebu â'r cyhoedd - o ymateb ymholiadau dros y ffôn i groesawu pobl wrth iddynt gyrraedd. Wrth weithio ar sail rota, yn aml ar benwythnosau, mi fyddwch yn rhan o’r tîm gwasanaethau cwsmer ac yn cyfathrebu yn aml â defnyddwyr y ganolfan. Mae’n hanfodol felly eich bod yn gallu cyfathrebu yn ddidrafferth ynglŷn â’r hyn yr ydym yn ei wneud (mi fyddwch yn derbyn hyfforddiant) ac â’r gallu i ymateb i wahanol ymholiadau, gofynion a phryderon. Yn bwysicach fyth, mi fyddwch yn llysgennad i’n ganolfan, yn wyneb i’r cyhoedd, a’r pwynt cyswllt cyntaf. Mi fyddwch yn cyflawni Lefel 2 NVQ mewn gwasanaeth cwsmer yn ystod eich prentisiaeth. Rydym yn cynnig amgylchedd cyffrous ac arwyddocaol ble byddwch yn dysgu sgiliau newydd gyda phob cyfle (drwy gefnogaeth mentora) i gyrraedd eich potensial.

Yr hyn 'rydym ni yn ei chwilio amdano gennych chi wrth weithio yn y Ganolfan Fynydd unigryw yma.

Mae’r swydd ddisgrifiad yn cynnig y rhestr lawn o’r hyn y byddwch yn disgwyl ei gyflawni, ond yn fras, mi fydd yr hyn y byddech yn ei wneud yn canolbwyntio ar y cwsmeriaid. Mi fydd angen i chi fod â sgiliau cyfrifiadureg dda, yn enwedig gyda Microsoft Office (Word ac Excel) a bydd angen i chi fod yn gyfforddus wrth gyflawni gwaith gweinyddol.

Mi fydd gofyn i chi ddefnyddio eich synnwyr cyffredin i ddatrys problemau. Bydd angen i chi fod yn wrandäwr da, yn gyfeillgar, gallu cydweithio’n dda â gweddill y tîm a bod yn barod i fynd gam ymhellach yn ôl y galw. Mi fyddwch yn ymrwymo i’r hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni.

Mi fydd angen i chi yrru a chludo ein cwsmeriaid ac felly i ddefnyddio ein cerbydau, bydd angen i chi fod o leiaf 21 mlwydd oed gyda thrwydded yrru llawn.

Mae’r swydd yn ddibynnol ar wiriad datgelu.

Yn awyddus i ymgeisio?

Gyrrwch eich CV a’ch llythyr cais yn nodi’r sgiliau sydd gennych a pham yr ydych eisiau bod yn un o’n hymgynghorwyr Gwasanaeth Cwsmer ar Brentisiaeth i

Dyddiad cau i geisiadau: Dydd Gwener, 16eg o Fawrth 2018

Dyddiadau ar gyfer cyfweliadau : Dydd Mawrth, Mawrth 27ain a Dydd Iau, Mawrth 29ain 2018Got A Date Available - Need An Adventure To Match?

Find out what's going on at the National Mountain Sports Centre between any date range on this handy new search pageAdventure Sports
Coaching Conference

Adventure Sports Coaching ConferenceOur inaugural Adventure Sports Coaching Conference will seek to explore the role of coach developers in adventure sports performance.


CHRISTMAS AND NEW YEAR

Christmas and New YearOn behalf of all the team at Plas y Brenin, we would like to wish you a very Merry Christmas and a H....SCOTTISH WINTER COURSES 2018

Scottish Winter Courses 2018Starting January 2018, our Scottish Winter courses are timed to make the most of the incredible wint....WINTER WARMERS

Winter WarmersAs the nights begin to draw in and the temperature starts to drop, Plas y Brenin are pleased to offe....PEAK PERFORMANCE FOR PLAS Y BRENIN PADDLING TEAM

Peak Performance For Plas y Brenin Paddling TeamWe are delighted to announce that we've launched an exciting new partnership with kayak clothing man....BMC WOMEN OUTDOORS WEEK 5-15 AUG 2017

BMC Women Outdoors Week 5-15 Aug 2017Come and get active for the BMC's Women Outdoors Week here at Plas y Brenin. We have talks, activiti....What's On In Our bar?

Our friendly and lively bar is open to the public. From talks and lectures to film nights and live music, there's always something going on. Find out what's coming up next hereAdventure Sport
Summer Camps (Age 12-17)

Summmer Camps For Young People Aged 12-17Young climbers, mountaineers, paddlers and mtb riders aged 12-17. Develop your outdoor skills with our top coaches on one of our residential summer camps.


Enhanced Learning Credits

Enhanced Learning CreditsThe Enhanced Learning Credit Administration Service offers funding for armed forces personnel. Plas y Brenin is able to accept ELCAS funding for a few specific non residential courses.
Weather Forecast, Tides and Surf Conditions

Find out what the weather's doing in North Wales over the next five days.Adventure Map


Working alongside UCLan
to educate
outdoor professionals

University Of Central LancashireFind out how we are working with one of the country's top universities to develop lasting careers in the outdoors.